Affiche Titel Premiere Regie Auteur
De laatste … Champagne 3 december 1999 Herman Degelin, Luk Laermans Louis Calaferte, Luk Ghijsbrechts